top of page
כנס 2023_edited.jpg

הרשמה לשיעורים בועידת הכושר 2023

  1. יש לסמן את השיעורים המבוקשים.

  2. שימו לב מוצגים שיעורים לבחירה שנשאר בהם מקום בלבד.

  3. לא ניתן לבחור שני שיעורים באותה שעה. 

  4. מערכת השעות והמורים עשויים להשתנות בהתאם לאילוצי ההפקה.

יש למלא פעם אחת בלבד!!!

פרטים אישיים:
בחירת השיעורים שלי בועידת הכושר:
שיעור 1 - 8:45-9:30 
שיעור 2 - 9:40-10:25 
שיעור 3 - 10:30-11:15
שיעור 4 - 11:20-12:05
שיעור 5 - 12:10-12:55
שיעור 6 - 13:00-13:45
שיעור 7 - 13:50-14:30
הצהרת בריאות:

בהרשמתם לכנס הנך מצהיר/ה בזאת,

כי למיטב ידיעתך את/ה בריא/ה ומסוגל/ת לבצע פעילות גופנית ללא הגבלות כלשהן.

הנך מצהיר/ה כי את/ה יודע/ת שהשתתפותך בכנס, על כל האימונים והפעילויות המוצעות בו, היא באחריותך הבלעדית ואין ולא תהייה לך כל טענה /תביעה כלפי מי ממארגני הכנס לנזק גופני העשוי להיגרם כתוצאה מהשתתפותך.

תקנון:

ההרשמה לאירוע מהווה הסכמה לתנאי התקנון. ההשתתפות בשיעורים לנרשמים בלבד. מלווים,בני משפחה וילדים לא יורשו להיכנס לאולם ללא אישור הרשמה מודפס על שמם. חלוקת ערכות הרישום תתבצע בין השעות 8:00-8:45. ההשתתפות באירוע תתאפשר רק עם חתימה על הצהרת בריאות בעת ההרשמה, כל שינוי בריאותי אשר לא מאפשר פעילות נכון ליום האירוע לא יהיה באחריות המארגנים. בסיום ההרשמה ישלח מייל המאשר את ההרשמה. הגנת הפרטיות: 1.בעת ההרשמה לאירוע רשאים המארגנים לדרוש מהנירשמים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של המארגנים והם יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין הנירשם מוסר בזאת רשות למארגנים לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו. 3. לידיעת הנירשמים - אין חובה למסור למארגנים פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, לא תהיה אפשרות להירשם לאירוע ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה. 4. המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי הנירשמים במועד ההרשמה לאירוע ו/או שיצטברו אודותם במהלך האירוע, על מנת ליצור קשר עם הנירשמים ולעדכן אותם בדבר אירועים ו/או שירותים נוספים המוצעים על ידי המארגנים או על ידי אחרים הקשורים במארגנים. בנוסף, המארגנים רשאים לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. 5. המארגנים מתחייבים שלא להעביר כל מידע הנוגע לאמצעי התשלום לאף גורם מלמד שימוש באמצעי התשלום לטובת האירוע עצמו. ביצוע ההזמנה והגבלת האחריות: ההרשמה תהיה שלמה רק עם קבלת מייל אישור הרשמה. יש להדפיס את המייל ולהביאו לעמדת הרישום ביום הכנס. מארגני האירוע שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התכנים, סוגי השיעורים או המורים ו/או לשנות את תוכנית האירוע כתוצאה מגורם שלישי.  דמי ביטול: עד 14 יום החזר מלא עד תאריך 1.9.2023 80 ש"ח דמי ביטול החל מתאריך 2.9.2023 חיוב בסכום המלא כל מקרה של ביטול יש לשלוח מייל לכתובת nextfitness100@gmail.com  ותאריך הביטול לצורך התקנון הינו מועד קבלת המייל אצל המארגנים.

יש לבחור בכל השיעורים ולאשר את הצהרת הבריאות והתקנון

הרשמתך נקלטת, נפגש בועידה

bottom of page